Natural Parks of Iran[-] Natural Parks of Iran


3.930 records available
PlaceLatitudeLongitude
42nd St.35.7251051.49400
Āb-e Garm28.3949053.97320
Ābād30.8313056.07380
Ābdar Kān36.1225050.51160
Ābgarm28.9409057.68400
Ābnāz28.4850058.08840
Ābrān33.9062047.30690
Abrīshamī31.2200054.18030
Ābshūr-e Bālā29.9904058.23230
Abū ol Fāres31.1389049.89000
Ābzarr32.3255049.48640
Āb Āqā’ī28.4350056.10550
Āb Bārīk29.9124052.12870
Āb Bozorg34.6206048.61740
Āb Darreh36.0489050.80470
Āb Dīndān31.7519049.98260
Āb Ḩayāt27.9121058.14140
Āb Kālūk31.1147050.33390
Āb Khāneh32.1688053.78230
Āb Nāz28.4929058.06460
Āb Qal‘eh35.7656051.88940
Āb Rendān36.3457054.13710
Āb Rūd-e Shūr28.1771055.19930
Āb Semmeh31.4407051.52180
Āb Shīrīn28.2598056.31380
Āb Shīrīnak-e Bālā31.4637050.03550
Āb Talkhū28.4286053.51050
Āb Zā33.3253046.81260
Āb Zār33.7197047.26160
Āchāl36.5771050.98050
Afzalābād26.9833061.63330
Āghājārī30.7390049.77270
Āghā Jārī30.7728049.82030
Āghel-e Khākestarī35.3042060.07200
Āghīn28.4419058.28520
Āgholak35.7944051.18630
Agrūch33.8167045.88330
Aḩmadābād29.4410053.13370
Ahmad Ābād36.2156060.12470
Ahrūn31.2384052.03540
Ajīr Dasht36.1433053.72020
Akbarābād34.1959051.05160
Ākhowr Sang35.9692052.49230
Ākhvorcheh36.6879058.59360
Āl-e Yarn35.8959052.43280
Alāmol36.2097051.28290
Alamūt36.3947050.65720
Alāsheh Chāl37.9947048.84320
Alāsh Gāhī37.7532048.86570
Ālā Jābāyer31.2330051.50970
Pārk-e Basīj35.8344050.92300
Pārk-e Golestān35.8326050.98460
Alidust garden35.7211060.27560
Alkūlengeh36.9096050.13450
Allāhābād34.6833059.88660
Alnaqī Bolāghī34.6420048.70200
Alqāzī36.6697058.60390
Alrab36.1893052.31320
Ālūpak35.9481050.96010
Alvand34.8201048.47550
Alvār-e-Garmsīrī32.8725048.47810
Al Ghadīr37.5334045.06790
Ambarū Posht37.9664048.85720
Amīrābād-e Golestān33.7661058.46340
Āmīrān33.4164047.86820
Amīrī35.9087052.28670
Amīrīyeh30.5376056.77750
Amīr Tappeh37.4000054.76670
Amlā35.8192052.16800
Ammārlū36.7481049.72750
Amrādūl37.3977048.96150
Amrāt33.3167047.48330
Anārakī32.9031048.37360
Anbārkhāneh35.0963058.10210
Āndā27.2385053.51320
Andarād35.1333046.83330
Andeh28.8488061.42860
Andīkā32.1587049.49320
Angemār35.7833052.20000
Anīs35.9657052.42380
Anjīleh Chāleh37.8796048.85770
Anjīl Chāl36.4825053.25490
Anjīrak29.1854056.92240
Anqān34.1165049.90940
Anzal37.9208045.11060
An Dīkā32.3767049.38530
Āqālaj39.0667045.23330
Āqā Cheshmeh35.7145059.52900
Āqā Khvār Gīnleh32.9746050.30100
Āqā ‘Alī Beyk30.6684051.86160
Āqdarreh34.9700050.19960
Āq Cheshmeh30.4075052.92550
Āq Mashhad36.3349053.12400
Arakvāzī33.7599046.12830
Ārān34.3833051.53330
Ārang Darreh35.7329053.05460
Ārash30.4425048.20080
Arāẕī-ye Kāz̧emābād30.2622056.98790
Arāz Chāpaq38.0603056.84810
Arbes Chāl36.6023054.70290
Archad37.1574056.15880
Archang36.1285050.74300
Ardakān30.3024051.98810
Argan36.6111049.38160
Arjanīk31.3184051.95150
Arkavāzī33.1917046.61920
Arq Cheshmeh38.1183056.52520
Arūs Khūnī36.1323052.47650
Arvand Kenār29.9759048.54200
Āsan Darag33.3217046.58410
Asb-e Chāl35.8425051.60140
Asbeh Char36.6323054.65290
Asbeh Gar36.5570054.50650
Asbī Ow37.8775048.83430
Āshāqeh Bāghcheh37.2333046.89860
Ashk-e Meydān38.0881056.34920
Ashkī33.3434050.44550
Ashk Meydān35.2886051.82460
Ashk Meydānī37.4201048.56230
Ashrafābād32.7945051.74340
Ashū35.8839051.22160
Asī30.7811053.20000
Āsīāb35.6660046.28760
Āsīāb Sar36.6782053.45800
Āsīāvaleh33.4129046.90920
Aşlā36.6341050.88510
Aşlān Darreh36.0559050.70670
Aspeh Dārī36.7662053.18330
Aspīdān38.2415056.78030
Aspī Dār36.4165054.02980
Āstāneh36.2817054.12000
Āvīshan35.7336052.04910
Āy Garūn Moz38.4070045.27730
Āzādī30.4304048.19770
Azīdī37.9061048.84580
Aznā33.3976048.59880
Az̄mīghān33.8210056.88000
Bābā Bozorg33.9178047.59580
Bābā Jānī34.8669046.12280
Bābā Sheykh Aḩmad31.0670052.10530
Bādāmī31.4428052.94040
Badreh33.1253047.42710
Badrī33.5180046.73660
Bād Āb-e Sūrt36.3605053.85270
Bāgh-e Āfshār35.8335051.43720
Bāgh-e Aḩmadābād28.7380053.81810
Bāgh-e Akbar35.5725051.60490
Bāgh-e Allāhābād29.2267053.88130
Bāgh-e Amīr33.9884051.25410
Bāgh-e Amīrīyeh33.2087052.79460
Bāgh-e Anjīrū29.1998056.79300
Bāgh-e Anşārī36.3090059.67580
Bāgh-e Āqāvalī30.9861050.31040
Bāgh-e Āq Cheshmeh37.8449057.86630
Bāgh-e Āsīābī30.4432056.02370
Bāgh-e Bādām-e Bālesh28.8559054.53530
Bāgh-e Bahādor29.4016057.07860
Bāgh-e Bājrān31.7345051.80080
Bāgh-e Bandar29.8229057.29810
Bāgh-e Banū29.0437054.24400
Bāgh-e Bar Rūsh37.6262057.83870
Bāgh-e Behesht34.2210048.35590
Bāgh-e Bīd33.2500050.56820
Bāgh-e Bīd Kesh35.6301051.53390
Bāgh-e Bozorg29.1313053.60880
Bāgh-e Chālak36.2192050.72350
Bāgh-e Cheshī28.4342053.84160
Bāgh-e Dāneshvar35.7322051.78720
Bāgh-e Deh Shīb28.8621053.85380
Bāgh-e Delgoshā29.6194052.57480
Bāgh-e Dīnār28.5156058.44730
Bāgh-e Dūst35.4684054.81250
Bāgh-e Eram29.6359052.52590
Bāgh-e Eyshārzādeh-ye Ferd35.7316051.23990
Bāgh-e Fallāḩ36.7679053.07680
Bāgh-e Ferdows30.3692050.77650
Bāgh-e Fīn33.9499051.37480
Bāgh-e Gerd Bīsheh30.9557050.31970
Bāgh-e Gholāmreẕā37.6171057.85330
Bāgh-e Golīdāf29.0345051.45700
Bāgh-e Ḩājjīān31.5602054.19320
Bāgh-e Ḩājjī Fīrūz39.2630044.49700
Bāgh-e Ḩājjī Ghanī30.1011057.22990
Bāgh-e Ḩājjī Raḩīm36.9622054.63550
Bāgh-e Ḩājj Nātī30.1138052.20550
Bāgh-e Ḩashneh29.8053054.00940
Bāgh-e Hūk31.7246051.66490
Bāgh-e Īrān Chāy32.8036051.54590
Bāgh-e Jahād34.7729048.51660
Bāgh-e Jahān Shahr35.8329050.98040
Bāgh-e Jalāl od Dīn29.8087053.22860
Bāgh-e Ja‘farīān36.6280052.67140
Bāgh-e Kāj32.7106051.71090
Bāgh-e Kantū’īyeh30.0009055.76230
Bāgh-e Kendāl28.4564053.91170
Bāgh-e Khoshk29.2023056.79460
Bāgh-e Kohneh31.5372052.15780
Bāgh-e Māmūlī36.4752046.39870
Bāgh-e Manşūrī28.8637052.51230
Bāgh-e Mashhadī Moḩammad Khān30.9626050.31110
Bāgh-e Mazra‘eh31.5426052.16420
Bāgh-e Mellī36.2895059.59970
Bāgh-e Mīr Bag34.0457047.76980
Bāgh-e Mo’men29.4713060.84370
Bagh-e Mūsá29.6390053.56090
Bāgh-e Najaf33.4734050.55660
Bāgh-e Nār28.9502050.83630
Bāgh-e Nāşerī31.5946054.49490
Bāgh-e Naşrābād35.2426058.26870
Bāgh-e Nāyeb28.7294057.00800
Bāgh-e Nemūneh28.4862053.52320
Bāgh-e Now29.6167052.55000
Bāgh-e Nowhīl36.8750048.34470
Bāgh-e Nūrī ‘Aqdī37.7616056.45690
Bāgh-e Parvīn28.7650054.57590
Bāgh-e Pesteh-ye Pīr Anār29.4164055.03070
Bāgh-e Qāderī30.9364050.26250
Bāgh-e Rejāl-e Bālā36.3937047.17220
Bāgh-e Rejāl-e Pā’īn36.3941047.16050
Bāgh-e Reẕā36.7665058.48950
Bāgh-e Reẕvān37.5745045.04330
Bāgh-e Reẕvān Bandar-e Mahshahr30.5537049.22460
Bāgh-e Robaţ29.2910053.21090
Bāgh-e Sālār36.3141058.59960
Bāgh-e Sefīnak28.4785056.87690
Bāgh-e Seyak29.1660058.48040
Bāgh-e Seyyed Ḩasan30.0291057.28690
Bāgh-e Shāh35.6457051.72820
Bāgh-e Shahr-e Şadrā29.8020052.47450
Bāgh-e Shahr Jūn28.8228052.96970
Bāgh-e Shāmeh36.4908046.42190
Bāgh-e Sheykh Moḩammad Şādeq30.2996053.82860
Bāgh-e Sheykh ‘Os̄mān35.2595046.25620
Bāgh-e Shokrī37.5030057.51270
Bāgh-e Shūr Āb35.8681050.93350
Bāgh-e Shūsī28.4183053.83990
Bāgh-e Takhteh Kūh33.7742050.80540
Bāgh-e Yās28.5702056.87570
Bāgh-e Zarkhīz30.2593053.83380
Bāgh-e Zereshkī31.8254052.50510
Bāgh-e Zīārat29.1586056.79550
Bāgh-e Z̄īghamī29.2895054.45390
Bāgh-e ‘Abbās28.3345056.92230
Bāgh-e ‘Alīkhānī28.3191056.63200
Bāgh-e ‘Alīshīr36.9902048.36040
Bāgh-e ‘Alī Pācheh31.5345054.54150
Bāgh-e ‘Aẕodī36.4811054.73070
Bāghāt-e Gelū28.6753056.77740
Bāghcheh-ye Ma‘şūm37.5706045.09460
Bāghestān-e Āyask33.9428058.41150
Baghū35.4989046.98400
Bāghūyeh28.2102056.51040
Bāghū Goldashtū34.0107055.04370
Bāgh Ashar35.7780052.38550
Bāgh Band Sarā30.3001053.56880
Bāgh Garāb35.7714052.42680
Bāgh Gol29.1363057.81730
Bāgh Ḩeydar35.1340059.52960
Bāgh Morvārīd35.6119052.10040
Bāgh Seyyed Javād30.3248053.54680
Bahāreh Dūl33.7456047.37040
Bahmanīyeh35.8452051.06280
Bahmanzād31.1600051.84690
Bahma’ī31.1407050.37630
Bāhonar34.8312048.51560
Bahreh31.2402050.00590
Bajkonārān27.4211057.36890
Bakh Gārīzāt31.3032054.04830
Balākūn36.2086052.38840
Bālā Bālā36.6977049.40740
Bālā Dasht33.9134048.31190
Bālīāb31.3710050.25500
Balīk33.3559046.89700
Bālyāv31.3827050.24330
Bam29.1108058.31330
Bāmīān Dāghī37.2833056.71670
Bam Posht-e Mūrtī26.8221062.82730
Bān-e Vīzeh33.6444046.19180
Banādak-e Soflá31.5879054.22910
Bānak27.1232054.48820
Banāparvar33.3643046.95140
Band-e Ābdān Seyyedak33.8538058.29100
Band-e Bamposht26.7453062.58740
Band-e Chāh Marā35.4721054.98830
Band-e Derāz Zard26.0655059.10410
Band-e Deymeh31.6676060.13380
Band-e Gowdū30.1289051.11420
Band-e Gūdar29.7430057.18150
Band-e Jowharī33.8887058.27260
Band-e Kār Mīng32.6106054.60810
Band-e Mavān29.6090053.21690
Band-e Ney Vāl35.5742054.93690
Band-e Sabz Gazī33.1659055.63290
Band-e Tīlakān29.6298053.11180
Bandān31.8035049.91890
Bandar-e Hūnī29.3338057.06100
Bandeşār33.8408058.43300
Bandeşār Dāshkhāneh33.8174058.33420
Bandīk26.1997059.89930
Bandpey36.2333052.58330
Band Bast28.2935053.22070
Banī Şāleḩ31.4556047.87280
Banī Tomeym31.2942048.41040
Bankeh Amrābād30.1755056.78680
Bān Bārīk33.3803046.71590
Bān Khom33.8243046.57310
Bān Pahn33.5034046.32740
Bān Sorkh33.2693046.82890
Bān Varān33.3159046.53970
Baqā’ī26.1429059.94270
Bāqerīyeh35.6275059.10810
Barakīleh37.1794049.11910
Bardegān33.0248046.81810
Bardeh Kū33.3931048.79020
Bardmīn33.4179047.55270
Bard Neshāndeh31.8828049.65200
Barq Mazār34.7386060.75850
Barreh-ye Tītū30.6784056.47190
Barrūd29.6928054.15460
Bartab36.4557046.91430
Bar Āftāb30.1711052.85840
Bār Andāz-e Sar Namak34.4206054.52590
Bar Āsmān29.0996057.31220
Bar Tūreh34.8789045.96890
Bavānāt30.3081053.69690
Bāvandpūr33.8929045.57980
Bāyer36.7045057.75500
Bāyer-e Boland34.6896051.16780
Bāyer-e Chāl Neyzeh34.5666050.55540
Bāyer-e Qalāqī34.5951050.55940
Bāyer Garmāb36.8226057.89880
Bāyer Kalhor34.6802051.03510
Bāynūj28.4586055.68940
Bayt al Wass31.4869047.97530
Bāzār33.9877047.67810
Bāzeh Sar Ḩeşār36.6588058.83500
Bāzīkā36.6012050.95450
Begostī28.6999055.52310
Behbūd28.1774058.34030
Behdast-e Vaḩdat30.7368056.69710
Behesht-e Gomshodeh30.3411052.15570
Beheshtābād33.8412058.48220
Beheshteh30.3951055.00770
Behesht Vaḩdat30.7618056.69940
Bejokī30.0778052.00570
Bekrābād36.1068049.81810
Berūjen Mūzlīn37.5570057.16590
Beyẕā’30.0721052.37060
Bezansām36.5183054.08950
Bezhdāneh30.7681053.54170
Bīābān-e Gīrak33.7911058.27990
Bīābān-e Gondeh Qūyū35.5312050.27790
Bīābān-e Sāpāndūz35.5226050.19900
Bīābān-e Sarābī34.2478058.22740
Bīābān-e Sarand33.9491058.36790
Bībī Azgān25.3774061.36580
Bīdekān32.3411050.53990
Bīd Kafteh30.6595051.77230
Bīd Karam‘alī30.3117053.61940
Bīd Khūn31.1384051.39290
Bīd Zard29.4648053.06770
Bījavand33.6463046.90260
Bīlgeh38.0550056.88410
Bīnjastān35.9883052.34790
Bīqūsh37.4193045.52790
Bīr-e Rasūl Bakhsh25.7167059.46670
Bīrgān32.3205050.23460
Bīsheh31.8280056.43620
Bīsheh-ye Chāh Ebrāhīm31.9006054.85330
Bīsheh-ye Īzad Khvāst31.5874052.20200
Bīsheh Sar36.4232053.01290
Bīūnīj34.4167046.11670
Bīyābān26.7667057.56670
Bīyar32.4659048.59930
Bodāgh32.8541053.16810
Bogūlā34.1246056.56300
Boland Darband35.6851050.59680
Bolbol Padeh29.4135058.26320
Bolūk Kamīn30.0436053.13840
Bon31.8920049.65370
Bonāābād28.9896056.11950
Boneh-ye Emām31.6044051.27970
Boneh-ye Pīr31.1914050.05100
Boneh-ye Rāv31.2702050.45740
Boneh Kark31.3265050.07550
Bon Godār26.7160058.65520
Bon Mīr30.5821055.29220
Bon Naz̧arī30.5874055.29940
Bon Qaţār30.6448051.96720
Borj30.6628055.10360
Borj Daqq32.3644053.39390
Borkhār33.1500051.38330
Borz30.3942055.39180
Boyer Ahmad30.6833051.48330
Bozd Lam Shīr29.5630054.22820
Būkand Larad31.9611054.53140
Būlghān34.5667046.41670
Būlī Zangībān33.8333045.93330
Būneh Bā Shādī31.8054056.39030
Būstān-e Andīsheh35.6671051.01470
Būstān-e Āzādī29.7814052.71130
Būstān-e Eram34.7799048.49250
Būstān-e Esteqlāl35.6978051.24680
Būstān-e Jannat29.6132052.47320
Būstān-e Kheẕrā34.8158048.54930
Būstān-e Mellat32.6427051.66490
Būstān-e Sa‘dī32.6404051.64830
Būzhān33.9806047.23390
Būzhān-e ‘Os̄mānvand33.9845047.20890
Chāh-e Bandarū34.0995056.59100
Chāh-e Dār Khodā27.8717058.56870
Chāh-e Dehmūk27.1702059.75980
Chāh-e Gaz30.2607053.14740
Chāh-e Kān28.0586060.77610
Chah-e Kāvar28.0318055.95980
Chāh-e Khosht33.2060058.21970
Chāh-e Lashgarī27.1286059.85560
Chāh-e Qorbān34.0765056.31710
Chāh-e Sandak31.7898059.10970
Chāh-e Sartīp35.7329054.20720
Chāh-e Shīrīn34.5850058.79140
Chāh-e Shūr32.3602059.39600
Chāh-e Sīāh Rūbāhak28.3528059.36060
Chāh-e Sūzkān28.3257059.26240
Chāh-e Talkh29.4687052.98790
Chāh-e Tangazī30.8120053.22270
Chāh-e Tūnī32.7110057.93360
Chāh-e Zamān Khān27.4128059.30860
Chāh-e Zangāl27.5326059.35420
Chāh-e Zard29.1917060.44220
Chahārşad Dastgāh34.3405058.70200
Chahār Bāgh34.7347047.67730
Chahār Bāzār31.9153051.22430
Chahār Borj30.1763051.55540
Chahār Cheshmeh28.1461055.01000
Chahār Dāngeh36.3500053.56670
Chahār Darreh30.4551052.46010
Chahār Farsakh30.3830057.56680
Chahār Hengām36.6902050.85930
Chahār Oymāq36.9947047.14250
Chahār Qārch33.5594056.40060
Chahār Sū36.4075053.60130
Chahār Yeleh34.1096048.32930
Chāhdegāl28.8924059.28070
Chāheh35.4621055.08760
Chaheh-ye Bozorg27.4492055.38870
Chāhū28.2775055.64770
Chāh Afẕal32.5703053.88330
Chāh Anjīr28.6748055.41910
Chāh Ashkoft33.1303052.64330
Chāh Baghal28.3871056.07960
Chāh Barāq30.2034054.01480
Chāh Bolāgh31.1962053.08350
Chāh Boneh29.0292055.46470
Chāh Chūlī32.3033053.36160
Chāh Dād ‘Alī27.9986058.05700
Chāh Do Chāhī31.1030054.12420
Chāh Farāq35.5203054.29230
Chāh Farhād28.6271054.18160
Chāh Gol28.5221054.26000
Chāh Gorg29.6257056.71660
Chāh Ḩājj Maḩmūd31.0954054.20700
Chāh Ḩoseyn31.8448054.04200
Chāh Īram37.4473049.00560
Chāh Kapak Dowshan35.2024050.46070
Chāh Karamkhān33.5560046.99780
Chāh Kavīr31.7587054.88410
Chāh Khātūn33.6983050.75760
Chāh Ma‘dan28.5954055.44140
Chāh Mīrak28.4166059.30450
Chāh Mollā28.2510053.60290
Chāh Monj29.7021054.17950
Chāh Neyvab31.0310054.15900
Chāh Pāgīr32.5555053.71030
Chāh Qalāl Mazeh33.0391051.64780
Chāh Qolī33.4404053.15750
Chāh Rīgān27.9546057.55290
Chāh Salāḩ od Dīn30.5895055.19560
Chāh Shandak28.3881058.82670
Chāh Shūr29.1703055.30940
Chāh Shūrān33.4944047.15190
Chāh Talkh35.5224057.35090
Chāh Talkhak hā34.5381059.79710
Chāh Tūt31.1353054.15800
Chāh Zard31.0717054.04970
Chāh ‘Alī29.4191053.12990
Chāh ‘Arabūyeh28.6854055.38800
Chakal Dokhtar Parān36.6556054.59470
Chakīrān34.7318045.83140
Chakū29.9604055.71110
Chāl-e Talpak38.1010056.71900
Chalān33.1167046.53330
Chalāv36.1945052.43840
Chālegāh31.3278050.65310
Chāleh-ye Kamar Sefīd28.2448056.70600
Chālehgān28.2403057.86600
Chāleh Darreh35.7240050.17900
Chāleh Dasht36.2927050.50540
Chāleh Parī Jān33.5811047.08620
Chāleh Qafā31.3941051.39480
Chāleh Rash35.5333046.78330
Chalkā Rūdkhāneh36.9664050.19050
Chālkesh-e Jūrshar37.3764049.84230
Chālqū28.0635056.52510
Chāl Arjan33.7094047.62350
Chāl Bīdestān35.3223054.79250
Chāl Dāghī36.7135047.08450
Chāl Khoshk31.8603049.78970
Chāl Korreh33.2730047.64170
Chāl Morgheh35.4080055.31170
Chāl Shahbāz Beg34.3084047.78970
Chāl Yūrdū35.1961048.34420
Cham-e Naft Tūlak34.1000045.75000
Chaman35.7877050.90750
Chaman Būlī33.7903045.92430
Chaman Sāver36.6120054.20080
Chamar37.2467054.17490
Chāmkhvor27.2658055.40930
Cham Āb33.6068046.21300
Cham Bahr Mobak33.7310047.39380
Cham Cham36.0643053.07910
Cham Farākh31.8167049.38330
Cham Garān34.7500046.26670
Cham Hejdah Dāng34.7895051.08930
Cham Hendī32.3100047.60140
Cham Khejel32.5896048.20140
Cham Kīdī30.2782051.87400
Changal31.3687050.40450
Changalū33.0305056.28060
Chāqāleq37.2686054.09530
Charām30.7333050.78330
Chardāvol33.7327046.64760
Chārī30.1566056.87920
Charkh Āb31.5267049.86780
Chārof33.5711056.32760
Chārvāy Gonbadlī38.0500056.92010
Char Khāb31.9412054.18310
Chāteh Rūz31.7011055.79340
Chātī26.4150059.07150
Chaţlān33.7300046.57950
Chāvkhoshkek33.0394058.27050
Chāypāreh38.8397045.16670
Chegenī33.5931048.12720
Cheghāt32.7378056.38510
Chehel Chāh31.0344051.73960
Chehel Cheshmeh30.2380053.57060
Chehel Dokhtar35.5647058.44110
Chehel Kāhū36.5418051.46380
Chehel Kharmanī34.3630051.28830
Chehel Manī29.0891051.90900
Chehel Pāyeh31.9440057.12630
Chekal Sīāh35.6459053.28050
Chekar33.6334046.02140
Chekūk26.9067061.52750
Chel Batūn31.9391049.18240
Chenār35.9188052.49240
Chenārān33.8022047.71970
Chergā Kūtī36.5728050.80660
Cheshemeh Reẕā35.7030052.15680
Cheshmeh-ye Do Bar35.0288056.77880
Cheshmeh-ye Khān37.2619056.04750
Cheshmeh-ye Nahānī35.0586056.66720
Cheshmeh-ye Sefīdrūd31.0637056.53130
Cheshmeh-ye Shāh33.6405056.27170
Cheshmeh Ādam36.7858055.27750
Cheshmeh Berūy31.6898051.94690
Cheshmeh Bonāb30.2960053.23240
Cheshmeh Chādar Naghūn31.9020055.48730
Cheshmeh Dahaneh35.9004059.98490
Cheshmeh Derāz34.0808058.49030
Cheshmeh Dīneh Rīz35.9054052.38490
Cheshmeh Dokmak37.8002056.98790
Cheshmeh Dowqalū30.9432052.53810
Cheshmeh Gol-e Khandān33.9779048.30890
Cheshmeh Ḩasan35.7872051.18150
Cheshmeh Kabūd33.5667046.43330
Cheshmeh Kaj Kelāb33.2923047.74220
Cheshmeh Kanī Kūkhā33.5606047.74330
Cheshmeh Kāsel35.9461052.41560
Cheshmeh Keyūn Chāl35.9246052.43600
Cheshmeh Lāleh33.2306046.85240
Cheshmeh Lebāslī35.9236052.45640
Cheshmeh Mūsá35.5950052.05090
Cheshmeh Palang34.3768051.13810
Cheshmeh Pashūsh33.7908059.40060
Cheshmeh Pesteh’ī37.8735056.71700
Cheshmeh Qajeh31.3072051.89840
Cheshmeh Qūsfīd35.8812059.99470
Cheshmeh Sardeh34.1908048.49680
Cheshmeh Yakhū30.5606053.57090
Cheshmeh Zangūn34.2429060.36080
Cheshmeh Zard31.2348060.57580
Chesmeh Chak31.0274053.00460
Chesmeh Khor Khor34.0807046.74160
Chīā Kū’ī34.2333046.13330
Chīchā Sorkh34.2284045.61290
Chīghā Zargarān33.5524047.56700
Chīkas Āvarzīk33.2500046.16670
Chīneh33.0977047.17270
Chī Chāl33.3037046.77750
Choqā Zereshk34.2012047.90440
Cho‘āt Tall Ḩamīd32.9347055.96400
Chūlehī37.8365048.76510
Chūl Hūl33.2752047.95520
Dādālahī30.5086053.34190
Dāghārdeh34.6047048.69400
Dahaneh-ye Āspīsī31.5214056.46410
Dahaneh-ye Bāghhā31.7211056.33120
Dahaneh-ye Bahār37.2608056.70370
Dahaneh-ye Banī Asad34.9642057.69640
Dahaneh-ye Barkhowrdārī31.9657057.04740
Dahaneh-ye Boqrūn34.9538057.68340
Dahaneh-ye Chāh-e Delbar35.5500056.63330
Dahaneh-ye Chehel Pāyeh31.9183057.12440
Dahaneh-ye Dahandar27.1614057.54870
Dahaneh-ye Dargān33.0792060.32190
Dahaneh-ye Darreh33.0129060.33020
Dahaneh-ye Do Kālī36.1396056.43870
Dahaneh-ye Gel va Shūr Dovvom31.9349056.76900
Dahaneh-ye Godār-e Şandūq Shekan32.0984057.22490
Dahaneh-ye Godār Rīgī31.9903057.01430
Dahaneh-ye Ḩowẕ-e Amīr34.9607057.92860
Dahaneh-ye Kāl-e Asb34.9705057.74080
Dahaneh-ye Kalāgh Par31.8537057.42730
Dahaneh-ye Khākestarī34.9445057.83580
Dahaneh-ye Kīzūr35.9639057.66720
Dahaneh-ye Kūhdasht29.5882055.12800
Dahaneh-ye Lāshtar32.4658051.80720
Dahaneh-ye Morādī29.5226055.07780
Dahaneh-ye Nāgahān32.0490056.20270
Dahaneh-ye Namakī33.0799056.19270
Dahaneh-ye Narow29.5632057.86320
Dahaneh-ye Pātīng33.0555060.32580
Dahaneh-ye Pīr Zālī29.5147055.05370
Dahaneh-ye Qolī Kūr35.1751057.04590
Dahaneh-ye Reyḩān29.7160057.93820
Dahāneh-ye Rūdkhāneh32.3773051.88990
Dahaneh-ye Şāḩeb Dād30.2972060.75890
Dahaneh-ye Şaḩn35.7034058.48600
Dahaneh-ye Sang-e Ātesh31.7065056.47100
Dahaneh-ye Sanjū32.9542057.50420
Dahaneh-ye Sarqalīān31.0912054.48210
Dahaneh-ye Seh Chāhūn32.0094055.77540
Dahaneh-ye Sheyţūr31.5745055.70050
Dahaneh-ye Shīr Gasht33.9582056.79140
Dahaneh-ye Sūrākhū31.7304055.54880
Dahaneh-ye Ţāqī34.8859057.57140
Dahaneh-ye Tārā29.5602055.17090
Dahāneh-ye Vaskīn36.9235055.79880
Dahaneh-ye Yūsef‘alī31.7176056.38690
Dahaneh-ye Zard Ālū37.2712056.65840
Dahaneh-ye ‘Alī Rīkhī35.5489057.38860
Dahaneh Āb Khowsh27.9051059.14420
Dahaneh Āb Madak31.0066053.13110
Dahaneh Chahār Khareh Āhangarān30.1635053.28480
Dahaneh Chāh Faqeh30.0272053.20730
Dahaneh Delāvar33.8505054.28190
Dahaneh Do Sar31.2424054.54660
Dahaneh Golrīz30.5084052.72370
Dahaneh Kalameh Tang30.1694053.23590
Dahāneh Kūcheh34.0342054.82630
Dahaneh Sar Kal31.8578060.25880
Dahaneh Shīrīn27.9867057.21580
Dahān Nahrī35.9456061.06920
Dahreh34.3167045.88330
Dah Maḩmūd36.9890055.44160
Dālāhū34.4370046.22630
Dalārestāq36.0427052.17390
Dalīkalī Dāsh38.4654045.95780
Dālī Chaman35.5273049.47790
Dālūn Markazī31.2050050.48900
Dāl Chaman37.1451046.58240
Dam-e Kā27.1239059.49480
Damāgheh-ye Terīyā31.4600052.35750
Damāghī34.6412051.24990
Dāmaneh-ye Chāh Rīseh32.8611052.06100
Dāmaneh-ye Qal‘eh Now36.6723055.08530
Dāmaneh-ye Rīg-e Sefīd29.8851055.04250
Dāmaneh Dowtalī31.1649055.09470
Dambū Neyzār34.2193055.25210
Dāmekī36.4479050.59000
Dāmīn27.4333060.78330
Dam Dellī31.5243049.82930
Dam Gāvān31.5028054.30060
Dam Gūreh34.5255051.18070
Dam Kaftār32.5583053.95520
Dam Tarang32.8174055.74060
Dānān32.9763046.83530
Dāndāmā37.4808045.52400
Daqq-e Asadābād31.3313054.61460
Daqq-e Āteshān32.7500058.00000
Daqq-e Bālā33.7150059.65340
Daqq-e Bāzīr32.6167058.01670
Daqq-e Bījeh31.0323054.49670
Daqq-e Bīrk33.3220058.35050
Daqq-e Chāh-e Derāz33.3127055.84720
Daqq-e Chāh-e Rabī‘33.2970055.91760
Daqq-e Chāhshīr31.1239054.71720
Daqq-e Chāh Gonbad33.1355054.02480
Daqq-e Chehel Tan31.7881054.69310
Daqq-e Dāraj34.3514057.25600
Daqq-e Darmaneh28.5081055.89250
Daqq-e Daryā32.2139057.01860
Daqq-e Deh Ḩeydar31.0768055.14320
Daqq-e Deh Shak32.7136058.22770
Daqq-e Derāz31.0404054.77500
Daqq-e Dowlatī33.5908054.04620
Daqq-e Dūzakhī35.6672054.78780
Daqq-e Ernān31.3017054.17670
Daqq-e Esmā‘īl Pahlavān35.3543055.07600
Daqq-e Farbazī32.4676056.06290
Daqq-e Gazū’īyeh31.1340055.12420
Daqq-e Ger Khashanī32.5102057.86460
Daqq-e Gol Ḩowẕhā32.6767055.35430
Daqq-e Gonbad32.6333058.13330
Daqq-e Gūr Khowrī30.9684054.71440
Daqq-e Ḩājjī Esḩāq34.4820059.21190
Daqq-e Ḩājjī Moqīm33.4546058.28500
Daqq-e Hāmūn33.6374060.51270
Daqq-e Ḩoseyn Dālemī32.6566054.32860
Daqq-e Ḩowẕ33.4033057.59850
Daqq-e Ḩowẕ Band33.1025058.41810
Daqq-e Ḩowẕ Ghazāl31.0118054.71940
Daqq-e Jangal-e ‘Arāqī31.9949057.57640
Daqq-e Jangal ‘Arāqī32.0421057.57000
Daqq-e Kajand32.7167058.23330
Daqq-e Kajvan33.2082058.33920
Daqq-e Kermānī31.1229054.84210
Daqq-e Khalāshgī32.6384058.15720
Daqq-e Kheyrābād33.8741056.19710
Daqq-e Khūnī Qūrī30.9041054.59150
Daqq-e Kodījeh32.6906055.87850
Daqq-e Kolāgh Por31.0066055.22850
Daqq-e Kūrī31.1686054.90540
Daqq-e Langarī32.0929055.81680
Daqq-e Lāqū31.1410054.79810
Daqq-e Lard Aḩmad28.0135056.51810
Daqq-e Maḩmūd33.9052056.23000
Daqq-e Maḩmūdābād33.3667058.65000
Daqq-e Masgarūn32.6890054.79670
Daqq-e Mehdīār30.1085054.69300
Daqq-e Moḩammadābād33.3939058.65010
Daqq-e Moshajjarī33.4116054.09300
Daqq-e Mūshī33.8849056.21470
Daqq-e Mūshīng27.4033058.16060
Daqq-e Namak33.8959059.14290
Daqq-e Nārestān32.7158054.75930
Daqq-e Neyzār31.2405054.64330
Daqq-e Pahn31.2997056.22400
Daqq-e Paţergān33.5029060.61650
Daqq-e Pūzeh-ye Rīg34.5309059.46920
Daqq-e Pūzeh Rīg34.4856059.45820
Daqq-e Qadīr32.5044056.91260
Daqq-e Qadīrn32.5653057.13350
Daqq-e Qorīzī32.5488055.97930
Daqq-e Rashmī34.0080054.78340
Daqq-e Robāţ33.4769058.19890
Daqq-e Salmī32.1375058.86490
Daqq-e Şanam33.3302055.89940
Daqq-e Sang-e Kūh32.5667058.08330
Daqq-e Sang Āb35.2032054.94760
Daqq-e Sar Gazī33.1207055.77420
Daqq-e Seh Qolleh Gey32.5411057.10940
Daqq-e Serājī34.3587057.37850
Daqq-e Shalqamī31.7433058.97000
Daqq-e Shekāfteh33.6944059.73090
Daqq-e Sheykhī31.0915054.76120
Daqq-e Shīrīn Cheshmeh33.5406060.59680
Daqq-e Showr28.0096056.63350
Daqq-e Tall Ḩamīd33.0754055.79310
Daqq-e Zīr Deh34.1107054.41590
Dār-e Hamreh32.9000046.78820
Dārādār34.7167045.93330
Darband34.8260048.65930
Dārbīd34.1406046.60780
Dārchāl35.7015052.93430
Dārdāsh35.5491049.87690
Dargeh Kāz̧em31.2767050.02270
Dargoleh34.0866048.34770
Darīvak36.2333051.28330
Dārkheyzar-e Zendeh34.2242045.71620
Dārmeh31.5570051.35170
Darrān26.0944058.77900
Darreh-ye Khātūnābād35.5532046.59580
Darreh-ye Māsāver35.5430046.58420
Darreh-ye Sarāb34.4343046.41820
Darreh-ye Sorkh33.6667046.58330
Darreh-ye Zūl Kūh34.0448048.41600
Darreh-ye ‘Alīābād34.5366048.51480
Darreh Bāgh37.3750056.24190
Darreh Dūn29.4368050.77780
Darreh Ghār34.5691048.54520
Darreh Jānevarān Zhūrī35.5340046.58540
Darreh Kam30.3961055.26330
Darreh Kan28.2359058.20860
Darreh Kerdān35.5499046.70600
Darreh Kolāh Qāẕī34.6528048.52990
Darreh Kūgel30.8476051.53020
Darreh Lār36.0125051.72860
Darreh Nowrūz37.8981057.08970
Darreh Palang34.3630050.48440
Darreh Qebleh34.3208048.95920
Darreh Sabzān34.6152048.59570
Darreh Sarāskhūn30.0000051.68330
Darreh Sard31.0723050.01170
Darreh Shahr33.1338047.36140
Darreh Tangeh35.8132051.76690
Daryā Darreh36.2973053.36800
Daryā Konār38.1212045.05280
Dar Āvīsh29.6693056.50470
Dar Bāgh31.0095055.99610
Dar Eshgoft30.4892053.47370
Dar Kāl30.4827055.50510
Dār Kharman33.1333046.90000
Dār Meyzhān33.7148047.22870
Dar Sakhtī30.2978057.39970
Dashk-e Solī35.8407051.06640
Dāshlī Borūn37.7756055.21030
Dasht27.6697055.58790
Dasht-e Ābī31.2167048.71670
Dasht-e Adakī34.2745058.06950
Dasht-e Anār31.4526049.81150
Dasht-e Bagh-e Bīdameshk31.5383054.95870
Dasht-e Bāghū33.3992054.80110
Dasht-e Bāgh Jūnī31.1945054.31950
Dasht-e Bāgh ‘Abbāsī32.6410054.74800
Dasht-e Beyāẕ30.7344055.49050
Dasht-e Bīd Kūh33.3987057.40390
Dasht-e Bokān30.4934052.22560
Dasht-e Bozorg33.4078057.32870
Dasht-e Chāhūk33.3075057.41250
Dasht-e Chāh Pakhūn34.1376058.01900
Dasht-e Chāh Zangān30.3890052.03510
Dasht-e Chehel Kazī31.3272054.38180
Dasht-e Dāghdārī28.7538055.00990
Dasht-e Dah Farsakh32.2837058.31390
Dasht-e Darā29.9714051.23010
Dasht-e Dozd va Medow’ī31.4533049.78000
Dasht-e Dūḩeh28.1140051.53810
Dasht-e Eftekhārīyeh32.3074051.81950
Dasht-e Eram35.9115049.96420
Dasht-e Esḩāqābād30.8310055.32940
Dasht-e Farsakh32.5310054.88130
Dasht-e Gazn-e Esfeh32.8391054.98170
Dasht-e Gazū33.9741051.95690
Dasht-e Gol31.4767049.78060
Dasht-e Gol Ney33.1667056.12980
Dasht-e Gol Ţāq31.6809057.24320
Dasht-e Gowd-e Zelzeleh31.2321054.45900
Dasht-e Gūd-e Gavār31.5542055.19070
Dasht-e Gūrhān34.4749049.44210
Dasht-e Hashtşad Metrī28.5079059.17520
Dasht-e Ḩeşārdeh34.3779058.49220
Dasht-e Ḩowẕ Sīneh Talū33.4256054.88740
Dasht-e Jar34.7167046.13330
Dasht-e Javālī Derī27.4167056.51920
Dasht-e Kafeh Ḩowẕ33.4191054.96380
Dasht-e Kālī31.3402054.27090
Dasht-e Kamar-e Asbgīr31.0401054.09700
Dasht-e Kamar-e Chādor Naghūn31.9067055.34280
Dasht-e Kāzeh33.9159058.35810
Dasht-e Kāzeh Ḩowẕ-e Boland32.3224054.88310
Dasht-e Kāzeh Kalūt-e Sīāh32.4812054.89550
Dasht-e Kāzeh Kavār31.2206054.01820
Dasht-e Keshmāhūr33.6320047.26330
Dasht-e Khān Mīrzā31.5361051.09080
Dasht-e Khorūn27.2875056.59390
Dasht-e Korbāl29.8333052.85000
Dasht-e Laţīf33.9248052.28210
Dasht-e Madāb30.6322051.73100
Dasht-e Mahyār32.3748051.76000
Dasht-e Malek-e Now34.8298051.18700
Dasht-e Mehrān27.9906058.01290
Dasht-e Mīān Tak34.0389058.03050
Dasht-e Mīsh30.4867052.40140
Dasht-e Mīskī27.8211058.08110
Dasht-e Moḩammadābād33.4517057.37510
Dasht-e Neyzār31.6081054.64870
Dasht-e Owbād30.2847055.60770
Dasht-e Peymān27.9714058.05480
Dasht-e Poshteh Qal’eh Qāẕī27.4611056.52790
Dasht-e Qand-e Tareh28.2505051.86390
Dasht-e Qarāvolkhāneh32.7413058.23120
Dasht-e Rahvār32.8528057.89850
Dasht-e Rīg Qolangarī31.7131054.67550
Dasht-e Rīk Chehel Kazī31.3326054.34430
Dasht-e Robāţ28.0821061.34550
Dasht-e Rūm30.5484051.53660
Dasht-e Sabz31.0183056.33300
Dasht-e Şāfī Dahneh Manşūrābād30.3362055.74410
Dasht-e Sagū33.9240052.35560
Dasht-e Samsūr28.8171059.79860
Dasht-e Sanū34.3573058.46030
Dasht-e Shīr31.4200049.78250
Dasht-e Shūrak32.1633058.52160
Dasht-e Shūreh-ye Delgān27.4745059.31200
Dasht-e Sīneh Chīlī Mīrzā’ī32.4780054.94980
Dasht-e Sīneh Jahāzī31.9733056.33570
Dasht-e Sīr Mūnī30.6432057.34320
Dāsht-e Sorkhkūh32.3549058.35320
Dasht-e Takhtī Chāh-e Torsh31.1638054.22010
Dasht-e Takhtī Tall-e Sabz31.1357054.26730
Dasht-e Toqar38.0174055.73220
Dasht-e Tūrīg27.7240058.05830
Dasht-e Tūzī33.4414057.34700
Dasht-e Zīr Dom33.8906053.20070
Dasht-e ‘Alī32.4142058.35150
Dashtābī36.0647049.98270
Dashtak31.8027051.52320
Dashtestān29.0833051.60000
Dashtī37.9213048.86470
Dashtkār Āqā Taqī29.8755056.68450
Dasht Āb28.6291059.88410
Dasht Bachcheh33.3906057.33970
Dasht Chāh Kāseh29.0325055.59930
Dasht Dolangeh35.5656051.39960
Dasht Kavīr35.0080054.61430
Dasht Kholūş27.0824054.32880
Dasht Mīresūn27.0792054.30270
Dasht Pārī Āb33.2316046.59550
Dasht Qal‘eh Gak35.2315060.81070
Dasht Sīāhtak27.0463054.24510
Dasht ‘Abbāsābād35.0187060.77610
Dāsh Kasan37.8506045.51110
Dasm31.3900047.78250
Dastgerdān34.5833056.88330
Dastgerd Yūzdān32.7192051.84020
Davānī34.9000046.45000
Dā’īch36.0235052.49240
Dā’ī Bāghī34.5628048.68350
Deghāl31.4785060.74890
Deh-e Khvājeh31.4323056.25770
Dehdarak28.5698058.31760
Dehgāh32.9987050.36080
Dehkārī27.9019058.11410
Dehlī31.8975049.98060
Dehnāsh32.3526049.94650
Dehnow30.1494056.67270
Deh Chīr27.8731059.49630
Deh Fāẕel29.2677054.33030
Deh Ḩājjī30.3914055.18110
Deh Jān Moḩammad27.9618059.36590
Deh Now30.4410055.15880
Deh Rajab28.0996058.86540
Deh ‘Arūs31.8983055.93590
Delfārd28.9463057.65030
Delgīrdū31.0816051.00620
Delī31.3091050.35270
Delī Khalīfeh30.7831051.09110
Delī Sar Katal30.7117050.87870
Delī Varganā31.2830050.47860
Dellī31.5677049.81240
Del Morād36.6511050.92780
Den Tūn33.2932046.82140
Deq30.8988057.67070
Derakhtān-e Boneh29.4295055.15050
Derakhtī31.9886051.16530
Derāz Tang35.6100051.64280
Derīshg Chamanī38.1417044.84410
Derūhān30.9667051.16670
Deylā36.0576053.19320
Deym-e Bekī26.2414058.09730
Deymeh-ye Āshūr37.2075057.51280
Deyūn36.0711053.11880
Dezhkord30.7130052.00700
Dīālī33.6712047.50910
Dīlegān30.6983051.19200
Dīmsār ‘Alavī34.9753058.65810
Dīn Darreh36.1833051.60000
Dīr Gol38.6980044.89650
Dīskī26.0093058.26150
Dīvaneh32.8266047.29920
Dīzak31.1234050.19980
Dogerd33.2400059.88530
Dolavān33.4109046.21080
Dom-e Khamār32.3359054.97450
Dom Sarak36.6292050.81580
Donyā-ye Bāzī37.5339045.08870
Dormīshī-ye Bālā36.8926055.43130
Dorūneh33.8770056.42360
Dowāb34.4397047.02680
Dowlatābād29.1457057.14220
Dowpar31.0238050.08040
Dowreh33.5369047.95920
Dowshāleh33.3379046.54300
Dowtalūn28.5938055.18460
Dowtow Zohreh29.1890051.96210
Dowtū29.9769051.54220
Dow Kūheh32.6896053.60490
Do Āb35.7980051.30240
Do Āb-e Shāh Manşūrī32.2127050.22630
Do Āb Khar Sang36.0643051.58400
Do Berkeh27.0063053.37450
Do Chāhī29.7822055.60070
Do Cheshmeh34.1333048.25310
Do Dāngeh36.1333053.50000
Do Gūsh29.9329053.72750
Do Ḩowẕ34.0185060.28640
Do Mū33.3850054.72750
Do Rūdkhānegī33.3535050.47700
Drājgwar Kando25.2251061.58090
Dūk Kar28.0104055.21550
Dūl-e Monīrī32.7664047.11920
Dūlāb29.7233053.62410
Dūrāb32.2367049.40310
Dūrag Şaf Gīr31.4544050.15770
Dūrmīsh33.0386050.31120
Dūrqūzābād34.7964051.12910
Dūshān Cheshmeh36.1295050.50800
Dūzakh Darreh31.3971056.34560
Dūzī37.3770058.64140
Ebn36.7155054.64140
Ebrāhīmābād33.2442052.62230
Elgolī38.0243046.36690
Ellā Bateh Sar36.4870053.39690
Emāmzādeh Espah Takyeh35.9958052.32410
Emām Verdī36.6863054.26570
Erīyeh36.6475050.61660
Ertefā‘āt-e Kāfar29.1206058.84500
Esfandaqeh28.7136057.16990
Eshg Dar36.0817051.00900
Eshkoft Kohnegān30.8908051.64060
Eshkoft Qolī30.2498053.10750
Eshtaleh36.1686052.45010
Eskūl Dar36.1378050.73650
Eskūl Sar36.0993050.91660
Eslāmābād30.7486051.49540
Esperag Tāj Khartā36.3259051.80260
Espī Dār37.1130049.12870
Espī Gīlzhīyeh37.3908049.09530
Estakhr Sar36.4783054.18150
Estekhlū30.4458055.47360
Estelḩavār37.4432048.78620
Estel Gardan36.6085050.88560
Esteqlāl37.5560045.02020
Eterāval33.9678047.46440
Eyn Jīyeh37.9309048.85520
Eyvān33.9374045.87060
Fadak Park35.7283051.48130
Fakhrābād30.8295052.37540
Falāsorkheh32.5873048.10910
Falāt Zāgh28.4820056.77070
Farāhān34.5817049.80330
Farasheh Jūrān36.9124049.85960
Farhādīyeh30.1908057.51570
Farhang37.5427045.03120
Farīdan32.9927050.41750
Fasārūd28.7548054.32430
Fashāpūyeh35.3167051.01670
Fatīleh Kesh37.7838048.85950
Fens31.5050054.13800
Fereydūnābād31.9600051.82700
Forg28.3055055.21090
Fosīl33.6367045.84850
Fūlād Cheshmeh35.8771052.30230
Fūzī Lak27.9128059.17200
Gach-e Kūchek29.6569052.60600
Gachāneh33.3375046.91530
Gachī Qarān37.4582045.97920
Gachsārān30.2023050.82690
Gach Boland31.6666053.13560
Gach Labrī31.7833049.55000
Gach Makhmīl33.3975046.31290
Gach Moḩammad Ḩasan30.1622051.16720
Gach Sārān30.4167050.63330
Gadūk Dāmī37.4083045.52550
Gāl-e Bedeh27.4552053.91400
Galāl Kahrīz34.1990048.48710
Galav’ī31.6031055.03780
Galeh Mar32.9407049.65070
Galeh Tavak32.2718049.46980
Galkeh33.0270050.34470
Galleh Zamīn36.5831050.94390
Galūk35.3740054.71660
Galūl37.7664058.05050
Galūz33.3923046.99710
Galū Del37.8507048.88070
Galū Dowlatābād27.8066052.42030
Gāmūshteh36.1156048.10590
Gandali31.8833049.43330
Gandom Kūr36.0760053.06090
Ganjīd Chār28.3190058.36870
Ganjī Bon35.8859052.43420
Ganjow31.6143055.04620
Gāp Kāl28.4279052.51580
Gar26.0010059.67310
Garan Mīrzā’ī27.5046053.78170
Garbalū26.2086059.83290
Gardaneh-ye Bād-e Shomāl32.7174058.00820
Gardaneh-ye Gach29.4350052.66530
Gardaneh-ye Kaleh Shākh35.8690046.82520
Gardaneh-ye Sang-e Ātesh29.5840053.67260
Gardaneh Arsanjān30.0051053.19100
Gardaneh Dakhānīān35.9698051.15710
Gardaneh Jāshīr30.0507052.89040
Gardaneh Khartīz35.9612051.19920
Gardaneh Kūleh33.6915047.99400
Gardaneh Mazārī30.7241051.86800
Gardaneh Meleh Kū33.8616047.66340
Gardaneh Sang Ātesh33.4067055.88070
Gardaneh Shāh Qolī30.5073051.91330
Gardaneh Ţīūlāhā35.9696051.21850
Gardangāh29.8640051.70410
Gardūtāk30.5126051.83290
Garīneh36.5572055.13010
Garman36.7596050.68540
Garmeh33.9680046.20700
Garnaneh Domaleh30.6712051.91370
Gartak38.4074044.48410
Garzenū28.6673057.06460
Gar Darreh36.3727053.61350
Gāshār31.0196052.94120
Gasht Gaz28.6054058.09880
Gat Elahī28.0338058.97430
Gat Vāleh36.2281053.84290
Gavār-e Zard31.3595054.69380
Gavār Qalandar28.0382059.12620
Gāvdārī-ye Qāderī30.8165055.27240
Gāvī33.1808046.27240
Gavūchkenār26.6611058.86630
Gāv Barreh28.6532055.39990
Gāv Chek35.7378049.95170
Gāv Gīlā33.7733048.31520
Gāv Gol-e Khūsān36.1110050.51650
Gazan-e Gavīn31.8697054.96610
Gāzerānī36.9178057.67250
Gazlī37.2448056.10920
Gazlū35.4399046.85460
Gazūmī32.0374058.98190
Gazvār34.3526051.01050
Gazvāz33.9551057.37460
Gaz Boland29.0640051.99020
Gaz Qaţārī34.9125051.38070
Gaz Sarkhū31.5770055.03170
Gaz Ţavīleh28.4291054.64680
Gechī Sū37.7198055.44410
Gelāl Mūrt32.5788048.16430
Gelāshgard28.0122057.19450
Gelīk Dārnow35.9186050.93230
Genāveh31.1528050.87450
Gerānchīn28.1683061.47340
Gerdāb29.5499055.23010
Gerdeh Bīsheh32.8272046.92250
Gerdeh Lāt36.6286049.92680
Gerdūzlar31.4040050.18410
Gerd Lārsgerd32.8438050.36840
Gerow gazī29.3681050.99140
Gezgāzeh31.5653048.63350
Ghār Eblāgh33.9863049.59890
Ghār Kalāgh33.1381055.58060
Ghār Sartangal31.9748055.40650
Gholām Ḩoseyn32.8320053.19380
Ghūchīkā30.9597060.06910
Ghūlzār31.1849055.14310
Gīāsh36.7474049.71670
Gīch Chāh34.1392048.48810
Gījī30.5664060.51140
Gījū33.8141047.85970
Gīmestān-e Shahr-e Lūt31.5994058.14880
Gīn Dīrmast37.5719057.21010
Godār35.1600046.38010
Godār-e Bard-e Qamchī32.0283049.57250
Godār-e Cheshmeh-ye Sefīd32.5770055.58170
Godār-e Hālemī32.3689058.79590
Godār-e Kharīţeh34.0324054.94480
Godār-e Palangī30.9137056.91980
Godār-e Rīg32.2527055.17300
Godār-e Sefīd32.9962052.05540
Godār-e Shūr32.4415054.33120
Godār-e Sūrk33.3111054.96290
Godār-e Takhteh Lākhī Varāmī32.7558055.98080
Godār-e Tārūnī32.2342058.68220
Godār-e Zarak33.4005057.23210
Godār-e ‘Amrū29.5837056.80220
Godār-e ‘Īsá31.6929056.61580
Godārzard27.8907059.36900
Godār Āb Sa‘īdī28.1734058.82290
Godār Gol26.5414059.16510
Godār Gūcheh28.0667056.18330
Godār Panbeh28.4312055.17310
Godār Qeychī28.1150057.64940
Godār Shalvār Kand28.0996058.92000
Godār Talīcheh33.2388051.93160
Godār Zarnākh28.3945058.50590
Gol-e Maryam37.5406045.04260
Gol-e Yās37.5451045.05100
Gol-e Zard33.0953046.96600
Golārdak36.2925051.77580
Golat Sūr36.1270052.92950
Golchīn38.9290044.49300
Goldārkū36.7177050.69850
Goldīs37.5465045.08040
Golestān30.3305050.96620
Golestān-e Shohadā’30.7024054.88230
Golestan National Park37.5472056.38960
Golgūn34.7791048.52070
Golmagān37.0219057.72750
Golmūrtī27.4611059.42300
Golshanābād36.0656049.98360
Golzār-e Shohadā34.7536060.80100
Gol Darreh35.7703051.84660
Gol Gol33.4694046.50740
Gol Tappeh36.7898053.08120
Gol Zard34.0063046.98950
Gonāz36.5323050.98320
Gonj-e Sīāh31.3645054.30650
Gorāghān28.8906057.92800
Gorāzī34.6671051.29860
Gorbalī37.8833057.20000
Gorgābād36.8676046.07380
Gorg Darreh36.3599053.91520
Gorkīn33.3453046.74070
Gosar Dasht36.3411053.16680
Gowd32.3810052.84250
Gowd-e Bālā Band32.7854058.18480
Gowd-e Bandbast31.9556051.00750
Gowd-e Bīdūn32.1483056.09160
Gowd-e Boneh30.1201053.34190
Gowd-e Bozorg32.3424054.46690
Gowd-e Gholām‘alī29.9116055.20090
Gowd-e Jegārak33.6632054.92310
Gowd-e Kālū31.0360056.78220
Gowd-e Shāh Qandāb31.7536052.16720
Gowd-e Sīāh30.9227056.73190
Gowd-e Zāgrī34.2273055.31460
Gowdāl32.5168058.46350
Gowdāl Sīāh Rang33.9892051.82490
Gowdāneh Jār34.6416048.71380
Gowdazmānābād32.9652055.55170
Gowdeh27.9806058.63340
Gowdī-ye Rūd Āb31.1147052.33440
Gowdlakhā31.3352053.84370
Gowdūr31.2389053.89180
Gowd Bāgh29.5880056.60550
Gowd Bar Āftāb30.3094051.33200
Gowd Dūl30.3105051.34860
Gowhar33.9500046.43330
Gowharposht27.1222060.50200
Gowhar Gūlak37.7766057.24450
Gowhar Nūr Moḩammad37.8453057.02480
Gowrdan28.2133059.49260
Goz̄ar-e Peyghambar32.1350051.43720
Goz̄arestān36.0903053.42490
Gūgīzeh26.1564058.44630
Gūk Bā36.1678052.43420
Gūlī37.4783045.59710
Gūmī Anjīr33.9167046.13330
Gūr-e Kalāgh Rīdeh35.2953057.58310
Gūrābād32.8633053.18190
Gūrān34.4750046.09170
Gūrbacheh31.6540049.53900
Gūreh33.8606052.75210
Gūreh Arbābū34.2648055.10780
Gūr Asb35.4490046.79420
Gūr Cheshmeh36.3126053.92460
Gūr Holan35.2980046.72700
Gūy-e Chāleh36.1422053.76050
Gūy Born38.4835045.33360
Hādīābād33.5884056.86120
Ḩāfez̧34.8385048.51040
Haft Chāh35.5894059.00980
Haft Chāh-e Āb28.7793052.96600
Haft Cheshmeh34.4930046.50820
Haft Houz Sq.35.7295051.49390
Haft Kalak33.2628047.31470
Haft Kānīān35.3890046.86630
Haft Lūl36.0432053.22400
Haft Pol32.9738053.51680
Haft va Hasht Tanyā35.3995054.88640
Ḩājjī Kord36.4665054.07230
Ḩājjī Seyf ‘Alī32.8294053.18450
Ḩājj Āqā’ī34.8331051.33040
Halān33.3310047.01650
Halat Māy33.3569046.29960
Halāyjān31.7957049.72520
Ḩalā Poshteh36.7323050.76150
Ḩalī Bon36.3753053.93020
Halzam va Lahrak35.8596052.27120
Hāmagar30.3878055.03670
Ḩamām Şadaf33.0305058.34190
Hamāt-e Kaj Langī32.5161054.95000
Hammalī27.0010061.20740
Hāmūn35.9653051.51750
Hāmūn-e Tagūr28.2769060.62930
Hamvārān Choghāt33.1717055.83940
Hamvār Bāghū-ye Shāhneshīn34.4909052.85310
Hamvār Bāghū-ye Shāh Neshīn34.5640052.83180
Hamvār Nesā’-e Sīāh Kūh34.7268052.32880
Hamvār Sīneh Shekar Āb34.5721052.32520
Ḩamzeh ‘Alī32.7669050.39040
Hanālīshāh31.4975051.45920
Hangar-e Bālā30.8893056.68300
Hanū Dūl37.8098048.88900
Han Zīreh26.3430058.67910
Harāz30.1206051.79390
Ḩasanābād33.2295052.62160
Ḩasanī Maḩalleh36.8990049.91400
Ḩasan Kūhī33.8939056.88140
Ḩasan Yūrd36.7370049.80780
Hashān33.7197047.75420
Hāshemābād30.6431054.30310
Ḩātam Qal‘eh37.2576059.36270
Havāreh Garmeh35.7025046.60640
Hayū33.4004048.03540
Ḩejāb30.4366048.19240
Hemmatābād30.9497052.53600
Hendmīnī33.2667047.06670
Ḩeşār36.4800054.96400
Ḩeşār Chāl36.3457050.97210
Ḩeydarābād30.7620051.50500
Hezār Cham36.3000051.30000
Hījdāndasht33.5170046.19040
Ḩojjatābād-e Seyyed Reẕā30.8277055.38250
Ḩojjeh Khān32.5579054.41440
Holeylān33.7333047.15000
Homāyjān30.1258052.06490
Ḩoseynābād29.0017057.04150
Ḩoseynābād-e Āqā Jānī30.9841052.58050
Ḩoseynābād-e Būlverdī29.2332051.78270
Ḩoseyn Khān32.9500060.20000
Ḩowẕ-e Kaj33.0588055.76480
Ḩowẕ-e Mollā Chāh-e Moz̧afarrī32.3096055.56720
Ḩowẕ-e Qal‘eh Kohneh33.4734058.76860
Ḩowẕ-e Sangī33.0584058.40870
Ḩowẕcheh-ye Namakgīrī37.0667045.61670
Ḩowz Āqā34.8142054.61500
Ḩowẕ Khāneh-ye Panj31.2267056.29380
Hūmīān33.7140047.54590
Hūr-e Gav Burdeh31.5500049.60000
Ḩūreh31.4129050.05740
Hūrīneh35.5331052.04090
Hūshāfī Gar Ḩoseynī28.3298058.98910
Hūzgān31.3078047.88280
Hūzkū33.8000045.98330
Hū‘īyeh Dey37.8182048.75750
Īk Dalī37.8125056.17630
Īl-e Būyer Aḩmadī31.0531051.13470
Īl-e Kalhor34.2492046.67000
Īl Cheshmeh36.6607058.53920
Īncheh37.2167054.48330
Īrafshān26.6661061.91500
Īshgalar38.3989045.32430
Īsh Bolāgh34.6285048.70600
Īstgāh-e Jangalbānī36.2989052.36580
Īstgāh-e Taḩqīqātī-ye Ţarḩ-e Ābkhvāndārī-ye Khoskrūd35.4061050.23200
Īzeh Chāl37.9413048.89170
Jabāl-e Bārez28.9023057.91780
Jadval-e Now27.8839058.09200
Jāf34.0197046.57660
Jagā28.9562057.72100
Jahānābād36.2014050.02680
Jalālī31.5193050.18860
Jalālvand33.9190047.08360
Jalmān37.4290045.51250
Jam28.0333052.23330
Jamand36.4873051.50390
Jamchīn28.6022061.07490
Jamkī26.1127059.21180
Jam ‘Arab31.7792049.70610
Jānakī31.6283049.68390
Jānevarān35.5087046.56000
Jangal35.0167059.87750
Jangal-eh ‘Amqar31.8981047.92400
Jangal-e Ābdār Rajeh36.9515050.36090
Jangal-e Ābrang37.0539049.26200
Jangal-e Āb Bandān36.5030051.85070
Jangal-e Āb Dār Gardan36.9754050.32470
Jangal-e Aflateh36.3136053.27760
Jangal-e Afrāben36.2870053.29660
Jangal-e Afrāchāl36.3096052.36080
Jangal-e Afrā Chāl36.3353053.35650
Jangal-e Afrā Katī36.5341052.08970
Jangal-e Afrā Takht36.4249053.35940
Jangal-e Āghūz Chāl36.5234051.80610
Jangal-e Ajaleh36.3121053.44600
Jangal-e Ājeh36.9488050.34390
Jangal-e Ākhvord36.4163053.36950
Jangal-e Alash Chāl36.2241052.31800
Jangal-e Albar Kān37.3165048.91690
Jangal-e Ālesh Rūd36.5451052.20080
Jangal-e Alestān36.5048052.20790
Jangal-e Ālsotūn36.3146052.29820
Jangal-e Alūsī36.4265053.40480
Jangal-e Amīrashteh37.5847048.83080
Jangal-e Amīr Gavāradar36.9786050.31670
Jangal-e Anājeh36.7568050.73660
Jangal-e Andal37.5537048.87690
Jangal-e Anjel Asīl36.2664053.33000
Jangal-e Anjīlak36.3474052.52710
Jangal-e Anjīr Sarā36.5677052.11160
Jangal-e Arabeh Dasht36.9848050.42800
Jangal-e Archapeh36.3699052.32810
Jangal-e Areh Sān37.0828049.17810
Jangal-e Armaneh36.4268053.25970
Jangal-e Arneh37.3578048.97300
Jangal-e Asbeh Charā36.3004052.47760
Jangal-e Asbeh Ţalābon36.8934050.30300
Jangal-e Āvārdīm37.5098048.88970
Jangal-e Āzādsī36.5154051.94300
Jangal-e Āzād Poshtkā36.5217051.90650
Jangal-e Azārast36.3089052.34200
Jangal-e Bādām29.2317051.44760
Jangal-e Bakhāl Band36.2762052.40910
Jangal-e Bālārū Gardan36.9446050.45380
Jangal-e Bālā Band32.6725058.07800
Jangal-e Bālā Largeh Sarā36.5513052.16600
Jangal-e Balūţ33.9498047.78220
Jangal-e Bambeh37.5561048.92280
Jangal-e Band-e Bon36.4991053.45950
Jangal-e Band Bon36.8702050.24860
Jangal-e Barnīgāh37.3824048.89110
Jangal-e Bashmak36.4210050.67710
Jangal-e Baskaras36.3336052.34630
Jangal-e Bāzargān28.6838055.22470
Jangal-e Bāzār Sar36.9294050.45040
Jangal-e Bāzīrūn36.2901052.58370
Jangal-e Beh Band36.4262053.28970
Jangal-e Bellākharīm37.5961048.89350
Jangal-e Berīm Balangā37.3262048.89630
Jangal-e Bīnash36.9301050.36790
Jangal-e Bīnavā36.5595051.87670
Jangal-e Bīshnakī36.8325050.64860
Jangal-e Bīvā36.5509052.09020
Jangal-e Boland Mūzī36.4545053.48100
Jangal-e Bonak Serājeh36.9898050.31400
Jangal-e Boneh28.6483055.13340
Jangal-e Boneh Posht36.4484053.40840
Jangal-e Boneh Vadū Sarā36.9126050.44160
Jangal-e Bon Bon36.3032052.24860
Jangal-e Bon Ţalābon36.9178050.30320
Jangal-e Bornā37.0409049.15480
Jangal-e Būlā36.0798053.35830
Jangal-e Būnan36.5334051.87800
Jangal-e Būrsarā36.9491050.47950
Jangal-e Chāh28.7296056.86730
Jangal-e Chahār Kūh36.8892050.45180
Jangal-e Chahār Sar36.2075052.54840
Jangal-e Chāh Lenganeh36.9182050.21350
Jangal-e Chalād Āvar37.4953048.89030
Jangal-e Chalāksar36.9436050.41490
Jangal-e Chalameh Rūd36.9192050.26540
Jangal-e Chāl Sar36.3928052.38860
Jangal-e Chaman Sar36.2225052.49360
Jangal-e Chamlak Sarā36.9048050.49320
Jangal-e Chapārsī36.3767052.49110
Jangal-e Chaplak36.5407051.81140
Jangal-e Chap Sar36.3623052.48690
Jangal-e Chāq36.3461052.54010
Jangal-e Cheleh Pareh36.9347050.32280
Jangal-e Chelū Sar36.5759052.12540
Jangal-e Chenār Chāl36.9078050.33940
Jangal-e Cheslī37.2709048.99640
Jangal-e Chetsar36.5175051.79700
Jangal-e Chowpleh Kesh37.1340049.10210
Jangal-e Chūbāndasht36.3348052.49370
Jangal-e Chūchū Sarā36.9412050.38890
Jangal-e Chūposhteh36.9815050.47000
Jangal-e Dād Novīd36.3435052.29800
Jangal-e Dārān Gūn36.9385050.28260
Jangal-e Dār Gardan36.2918053.28730
Jangal-e Dashtūnsar37.5706048.83930
Jangal-e Dasht Dāman37.4874048.77970
Jangal-e Dāvarowm36.9225050.36570
Jangal-e Deh Char36.3104052.54070
Jangal-e Delī Delgāh37.0864049.14570
Jangal-e Delūram36.9107050.47200
Jangal-e Dez Gādam36.8995050.28850
Jangal-e Dīāfar36.2661052.55150
Jangal-e Dīāfeh36.3214052.41320
Jangal-e Dīāneh36.3466052.49330
Jangal-e Dīvaneh32.8877047.35240
Jangal-e Dīvāneh Katām36.9376050.39390
Jangal-e Dīvdarreh Posht36.9180050.39810
Jangal-e Dīzandar37.7021048.80110
Jangal-e Dowlatābād36.4369052.15040
Jangal-e Dowrūn36.3213052.44700
Jangal-e Dozdshūn36.1375052.46060
Jangal-e Do Khalārjeh36.9811050.36530
Jangal-e Dūlā Gavādar36.9861050.31430
Jangal-e Dūn Zākesh36.9329050.47310
Jangal-e Dūrgāv Dasht36.9019050.33970
Jangal-e Esfīdārī36.4594053.29220
Jangal-e Eshkefā36.2910052.55990
Jangal-e Estel Dār36.9041050.35730
Jangal-e Estel Sar36.9039050.36300
Jangal-e Ezārsī36.3840052.32360
Jangal-e Falkā36.3352052.57850
Jangal-e Farāmarā36.1834052.57520
Jangal-e Farāmūsheh36.1210052.21130
Jangal-e Farkhū36.2840053.27730
Jangal-e Farmānī Kesh36.3189052.47330
Jangal-e Fatak36.5620051.77580
Jangal-e Fenr36.4319052.16280
Jangal-e Fetneh Sar36.2882052.22870
Jangal-e Feygalash36.4323053.33750
Jangal-e Gachī Mān36.9255050.44300
Jangal-e Gāgūr Posht37.3378048.95960
Jangal-e Gardāneh Posht37.5011048.92110
Jangal-e Gardaneh Posht-e Sar36.9181050.46840
Jangal-e Garsī36.9643050.43030
Jangal-e Gateh Band36.1428052.46560
Jangal-e Gateh Mas36.3395053.47750
Jangal-e Gāvī Gū36.9123050.35480
Jangal-e Gāv Kūh37.2066049.14810
Jangal-e Gerdī Kaneh Gardan36.9176050.41820
Jangal-e Gharbī31.9333048.33330
Jangal-e Golestān37.3998055.63870
Jangal-e Golmeh36.7970054.48180
Jangal-e Golsar37.3935048.93650
Jangal-e Gol Bāgh36.4954052.14120
Jangal-e Gol Bāghsī36.3709052.45220
Jangal-e Gorgī28.4598057.66220
Jangal-e Haft Khāl36.2871053.47330
Jangal-e Ḩājjī Bārsar36.9407050.43520
Jangal-e Ḩājjī Mīrak34.3630057.61050
Jangal-e Ḩakīm Sarā36.9635050.40080
Jangal-e Halī Yār36.2541052.46400
Jangal-e Halū Chāl Raj36.9428050.32220
Jangal-e Halū Mālangeh36.9003050.44500
Jangal-e Halū Sareh36.2141052.30550
Jangal-e Ḩarā26.8074055.73800
Jangal-e Ḩarabeh Dārū36.9375050.40550
Jangal-e Harshūn Dasht37.6958048.72120
Jangal-e Ḩasan Vā36.2867053.25680
Jangal-e Hasī Hāl-e Bon36.9204050.48240
Jangal-e Helīār36.2461052.47520
Jangal-e Ḩīāmber37.7392048.73120
Jangal-e Hodk35.4615057.94160
Jangal-e Īzam Sareh36.8989050.42400
Jangal-e Jāfer Chāl36.2567053.25740
Jangal-e Jālībīl37.5694048.92820
Jangal-e Jangsū36.5675051.87800
Jangal-e Jīrdashtān36.9276050.45970
Jangal-e Jīrdeh37.2247049.10400
Jangal-e Jūkharat36.2785053.46670
Jangal-e Kabūtar Kādeh36.5019052.23570
Jangal-e Kadū Sareh36.1054052.35500
Jangal-e Kākā Nesā37.5334048.90680
Jangal-e Kalad36.2763052.47440
Jangal-e Kalāmaneh36.9792050.44400
Jangal-e Kalāvareh36.9183050.44780
Jangal-e Kalkeh Poshteh36.9196050.34660
Jangal-e Kalleh Sar36.9445050.42830
Jangal-e Kalteh Qal‘eh36.3130053.42860
Jangal-e Kalū Shāhar36.5492051.84200
Jangal-e Kāl Charm Dasht36.9357050.36700
Jangal-e Kamar Kolūm36.1459052.38890
Jangal-e Kandevā36.1266052.38200
Jangal-e Kaneh Khel36.2982053.38110
Jangal-e Kansar Bon36.9315050.40030
Jangal-e Karāsī36.3564052.53220
Jangal-e Kārdī Kolā36.2654052.49150
Jangal-e Kar Kūh37.4624048.98840
Jangal-e Kāsef35.4568057.91560
Jangal-e Kāshemsī36.2280052.54130
Jangal-e Kashīr Kolā36.2519052.55000
Jangal-e Katī Yā36.5385052.15720
Jangal-e Kerīk Cheshmeh36.1047052.37120
Jangal-e Kesh Kūh36.9334050.30740
Jangal-e Key Haft37.2690048.92970
Jangal-e Khalārt36.3067052.44290
Jangal-e Khalīān37.6930048.74020
Jangal-e Khāl Poshteh36.3475052.55420
Jangal-e Khamnekash36.4266052.19130
Jangal-e Khānakeh Sarā36.9501050.28360
Jangal-e Khanāleh36.9952050.41050
Jangal-e Kharamlī37.3199048.99430
Jangal-e Khashālūn37.5683048.81090
Jangal-e Khers Takkadeh Bon36.4166053.32520
Jangal-e Kheshī36.2581053.39030
Jangal-e Kheshk Larg36.4639053.27460
Jangal-e Khesht-e Lū36.3678053.26990
Jangal-e Kheypūst36.3953053.46240
Jangal-e Khorāsūnak36.7181050.91810
Jangal-e Khorram Dasht37.5818048.88940
Jangal-e Khoshchān36.9615050.41900
Jangal-e Khoshkā Sarā36.9060050.48130
Jangal-e Khoshk Rūd Kāj36.4141052.28530
Jangal-e Khowsh Kūsarā36.9797050.41660
Jangal-e Khūk Lāneh37.3373048.88370
Jangal-e Kīlās Poshteh36.9065050.40310
Jangal-e Kolangeh36.9935050.42570
Jangal-e Kolā Chapāreh36.5442052.22480
Jangal-e Kol Gū36.9799050.40050
Jangal-e Kondast Chāl36.3438053.25790
Jangal-e Kondes Bon36.3990053.32490
Jangal-e Kordān37.3917048.86000
Jangal-e Kord Kāshūn36.3025052.52320
Jangal-e Korsang36.2882053.26970
Jangal-e Koteh Sar36.3552053.28520
Jangal-e Kotī36.3905052.32140
Jangal-e Kotūl Chāl36.3363053.28780
Jangal-e Kūchak Sarā36.9258050.48690
Jangal-e Kūgūran36.9584050.43330
Jangal-e Kūh Qableh36.2597053.37200
Jangal-e Kūleh Dasht37.7071048.76370
Jangal-e Kūmeh Sarā36.3393052.46920
Jangal-e Kūreh Chāl36.9115050.33370
Jangal-e Kūreh Seyf37.5691048.87420
Jangal-e Kūryeh37.2111049.10670
Jangal-e Lāgūyeh36.9491050.39320
Jangal-e Lah Sar36.9858050.46780
Jangal-e Lajīā36.4579052.23720
Jangal-e Lāk Bār Tūskā36.4871053.48880
Jangal-e Lāman Gūr36.9507050.41390
Jangal-e Lāpalm36.9721050.42170
Jangal-e Lāpīār36.2861052.39900
Jangal-e Lāp Jalm36.9655050.42060
Jangal-e Lārdlān Var36.9501050.42470
Jangal-e Larg-e Jārī36.4426053.47690
Jangal-e Largī Sarā36.5471052.02240
Jangal-e Lārū Gardan36.9454050.46460
Jangal-e Larzāneh37.3679048.92590
Jangal-e Lasm Kūh36.2625053.44240
Jangal-e Leshm36.4505053.44690
Jangal-e Leylakī Dār Gardan36.9364050.33550
Jangal-e Līgeh Chāl37.5805048.96410
Jangal-e Līr36.3819052.41550
Jangal-e Līsan Chāl36.9929050.33370
Jangal-e Līsīn Dasht36.9541050.44410
Jangal-e Lū Sarā36.9825050.25310
Jangal-e Mahtāb Far36.9239050.33600
Jangal-e Majārī37.5998048.96880
Jangal-e Mamarestān36.7580050.70160
Jangal-e Mamar Saktī36.5660052.07730
Jangal-e Manbar Sarā36.9907050.37110
Jangal-e Manjen36.2727052.59610
Jangal-e Marakeh Sar36.4606053.42350
Jangal-e Mārūgūyeh36.9887050.38120
Jangal-e Marzūn Sar37.5225048.90970
Jangal-e Māsem Bar36.9084050.35980
Jangal-e Mashknūn36.3378052.43550
Jangal-e Mazdchāl37.0744049.27970
Jangal-e Māzgū36.9891050.40860
Jangal-e Māzīyār36.4691053.27610
Jangal-e Māzūgū36.9551050.30050
Jangal-e Melkam Sarā36.8909050.29900
Jangal-e Mellī Batrak Sar Gardan36.9349050.45610
Jangal-e Mīān Dasht36.8848050.45630
Jangal-e Mīān Rūd37.4887048.82050
Jangal-e Mīān Rūdak36.5573052.11150
Jangal-e Mīān Shal36.5300051.76480
Jangal-e Mīn Talāsh36.5350052.19350
Jangal-e Mīrān Sarā36.9452050.28700
Jangal-e Mīrī36.5450051.85080
Jangal-e Mīr Nāyashteh36.4338052.20620
Jangal-e Mīshkhanī36.2507052.59750
Jangal-e Mordārneshīn36.9791050.35490
Jangal-e Moshkār36.9794050.42720
Jangal-e Mowzīsī36.3966052.27170
Jangal-e Mūsá Kūh37.2478049.07390
Jangal-e Najjār Maḩalleh36.4495052.16520
Jangal-e Nakhow32.5069058.15750
Jangal-e Nalī Sān36.9299050.35440
Jangal-e Nardjamāl37.0792049.29220
Jangal-e Nareh Sīlū36.3085052.57510
Jangal-e Nāşerābād va Dasht-e Naz̧īr36.4186051.48620
Jangal-e Nasrā Kangeh36.9165050.49330
Jangal-e Nez̧ām Chāl36.5023052.25240
Jangal-e Noveh36.3486052.40580
Jangal-e Now Deh36.4801052.16480
Jangal-e Oshtorūsh36.4600052.14850
Jangal-e Oţāq Sar36.2797053.43520
Jangal-e Owlash37.4155048.86990
Jangal-e Owlāskhūnī37.6983048.76420
Jangal-e Owlāsmandān37.7396048.78430
Jangal-e Owlestān37.4569048.95220
Jangal-e Ownavā37.6771048.67960
Jangal-e Owrtābūrm36.9961055.42570
Jangal-e Pādarreh36.9758050.47310
Jangal-e Pālāndeh36.5204051.92570
Jangal-e Palang Darreh37.2724049.14550
Jangal-e Pānīdāb37.2582055.75810
Jangal-e Parīchā36.2117052.57900
Jangal-e Parshū36.9544050.26190
Jangal-e Pas Nīā36.1534052.43800
Jangal-e Patkhel36.4498053.36140
Jangal-e Pā‘īn Largeh Sarā36.5656052.15230
Jangal-e Pā’īn Sajīrān36.9825050.44670
Jangal-e Pedar Qal‘eh36.3844052.44710
Jangal-e Pelām Sābon36.9306050.42470
Jangal-e Peleh Lapī36.9257050.31200
Jangal-e Pelīmīchāl36.1159052.33800
Jangal-e Pelt Kalleh Sar36.9704050.45450
Jangal-e Pelt Tappeh36.9257050.30070
Jangal-e Peyā Ghūzbon36.7327050.26730
Jangal-e Pey Nasam36.4423053.38480
Jangal-e Pīleh Akbar37.2091049.61980
Jangal-e Pīrūr36.4811050.73690
Jangal-e Pīr Sarā37.1224049.22570
Jangal-e Pīt Khāneh Sār36.2759052.54580
Jangal-e Pīt Sar36.5934052.19890
Jangal-e Pol Mes36.2898053.34130
Jangal-e Porowsareh36.4328053.42680
Jangal-e Por Khūnī36.1903052.54780
Jangal-e Posht Areyīm36.4866053.42710
Jangal-e Qal‘eh Kūtī36.9408050.29130
Jangal-e Qal’eh-e Now37.2424055.73030
Jangal-e Qaţārboneh29.9175053.82580
Jangal-e Qoroq36.8654054.72880
Jangal-e Randeh Sar37.7024048.77060
Jangal-e Rangū37.4198048.96020
Jangal-e Rāsheh36.9080050.29280
Jangal-e Rāsh Chāl36.9057050.30410
Jangal-e Ray Poshteh36.5159051.95960
Jangal-e Razārzhīyeh37.5655048.97190
Jangal-e Reneh Posht37.7353048.67610
Jangal-e Rīg Cheshmeh36.3892053.27740
Jangal-e Rīzīn36.2840052.50770
Jangal-e Rostam Kūh37.1270049.27450
Jangal-e Rūchālān36.9264050.37450
Jangal-e Rūposht36.4974052.15560
Jangal-e Rū Kūh37.3643048.89430
Jangal-e Şāf-e Sang va Gīrān36.9479050.37110
Jangal-e Sajīrān36.8810050.26450
Jangal-e Sakī37.5992048.85420
Jangal-e Sangard36.9361050.42680
Jangal-e Sangdeh37.5143048.75610
Jangal-e Sangrū36.5446052.07390
Jangal-e Sangsī36.3217052.39840
Jangal-e Sang Bas36.4702052.25080
Jangal-e Sang Chāh36.3164053.25710
Jangal-e Sang Chalīn36.9190050.31610
Jangal-e Sang Darreh36.4907053.33920
Jangal-e Sarak37.7152048.70380
Jangal-e Sarasht36.8988050.45520
Jangal-e Sarbār-e Kāj36.4818052.19750
Jangal-e Sardī Taleh36.9735050.34190
Jangal-e Sar Chāl36.3144053.48950
Jangal-e Sar Kūm37.3352048.91410
Jangal-e Sar Porchīvā36.2517053.35630
Jangal-e Sefīd Sangān37.2798049.17180
Jangal-e Seh Gū36.9503050.24080
Jangal-e Seh Kūh36.4570053.38590
Jangal-e Seksī36.3863052.28970
Jangal-e Seyfeh Dasht37.5615048.76200
Jangal-e Seyfī37.4121048.93800
Jangal-e Shadīd29.0490053.28430
Jangal-e Shāh Rasūl37.7113048.67220
Jangal-e Shaleh36.3624052.34480
Jangal-e Sharm Dārmā Langeh36.9880050.33810
Jangal-e Shemshād Sarā36.9858050.26780
Jangal-e Shesh Mīr36.2360052.47760
Jangal-e Sīāh Chāl Gūneh36.9341050.27100
Jangal-e Sīāh Dasht37.7451048.76280
Jangal-e Sīāh Kesh37.1460049.28400
Jangal-e Sīāh Kūh37.2937049.15140
Jangal-e Sīālāt36.9658050.48980
Jangal-e Sīā Kesh37.1695049.11480
Jangal-e Sībon36.8294049.69760
Jangal-e Sīngalīkā36.4013052.36830
Jangal-e Sīr Jārok36.9394050.25670
Jangal-e Sīsangān36.5759051.81030
Jangal-e Sī Fesān37.0727049.16080
Jangal-e Sī Sarā36.9899050.36150
Jangal-e Solţān Khūnī37.6852048.64370
Jangal-e Sūrdār36.8819050.44360
Jangal-e Sūr Kalleh Maneh36.9563050.44840
Jangal-e Sūteh Posht36.9385050.35420
Jangal-e Sūt Gūr36.9038050.44590
Jangal-e Sūt Talār36.4503053.33850
Jangal-e Sūzī Kolā36.5134051.86550
Jangal-e Sū Gavābar36.9718050.25770
Jangal-e Tab Tūs36.9516050.31970
Jangal-e Ţalābon36.9657050.35240
Jangal-e Ţalāsar36.9630050.47570
Jangal-e Taleh Sarā36.9351050.49070
Jangal-e Talestān36.5244052.19470
Jangal-e Talū36.1627052.19010
Jangal-e Talūk36.3325053.33940
Jangal-e Tamāsh Kūh36.9067050.47460
Jangal-e Tang Darreh37.1319049.25640
Jangal-e Tappeh Golū37.2167055.80000
Jangal-e Tappeh Kalū37.2929055.80570
Jangal-e Tārkīn-e Bālā36.5038051.79480
Jangal-e Tārkīn-e Pā’īn36.5202051.83140
Jangal-e Ţārom Kūh36.9418050.49020
Jangal-e Tāzehābād36.9577050.33730
Jangal-e Teh Tīk Sareh36.3352053.32520
Jangal-e Telanzī37.1867048.98480
Jangal-e Tesh Bīsheh36.3194052.50990
Jangal-e Tīrnagesī36.3291052.54440
Jangal-e Tīr Katī36.5805052.22410
Jangal-e Tongol Asbī30.5667057.11670
Jangal-e Tūleh Lāt36.9887050.30180
Jangal-e Tūsā Kalleh36.9217050.35530
Jangal-e Tūseh Sān36.8927050.26760
Jangal-e Tūskā36.4152053.48360
Jangal-e Tūskā Sarā36.5594052.05580
Jangal-e Vachlān36.9248050.36870
Jangal-e Vakī Sān36.9015050.43380
Jangal-e Vakū Dasht36.9170050.39230
Jangal-e Valakom Chāl36.9351050.43650
Jangal-e Valīm36.4867053.46030
Jangal-e Vaneh Sān36.8964050.28180
Jangal-e Vapareh Sareh36.9184050.28200
Jangal-e Vardārgū36.9461050.44460
Jangal-e Vardār Gū’eh36.9250050.41030
Jangal-e Vardū Sarā36.9078050.43080
Jangal-e Varīj Latā36.3051053.45590
Jangal-e Varīk Polī36.9642050.45630
Jangal-e Varkaneh36.9550050.42520
Jangal-e Varū36.3495052.31100
Jangal-e Varzesh36.7586054.53060
Jangal-e Vāsh Talārsī36.3715052.29010
Jangal-e Vazan37.4419049.05100
Jangal-e Vazīreh36.3032052.27360
Jangal-e Vazverd37.4715048.89250
Jangal-e Vel Dār36.2625053.35430
Jangal-e Vīārsavā36.3771052.38870
Jangal-e Vīleh36.3304052.38780
Jangal -e Vīndeh36.4086051.22330
Jangal-e Zāgū’eh36.9836050.45710
Jangal-e Zākūneh36.9695050.48090
Jangal-e Zangeh Taleh36.8730050.21430
Jangal-e Zapān36.9659050.38650
Jangal-e Zapoleh Gardan36.9881050.33060
Jangal-e Zarafsh Khūnī37.3816048.84560
Jangal-e Zarcheqūnī36.4153051.34710
Jangal-e Zargāh Posht37.7127048.78800
Jangal-e Zarkamūs36.8924050.42500
Jangal-e Zārmāzar Kesh36.9414050.30690
Jangal-e Zekī Bāgh36.4483052.21790
Jangal-e Zendāneh37.5470048.76520
Jangal-e Zīrīn36.2835052.49380
Jangal-e ‘Ajū36.4228051.45180
Jangal-e ‘Alīābād30.0261053.22820
Jangal-e ‘Alī Panāh36.2389052.49540
Jangal-e ‘Anāblī37.6944055.96390
Jangal-e ‘Arūs Khāk36.4933053.46090
Jangal-e ‘Az̧īm Sī36.4246053.39020
Jangalīkārī-ye Ghanīābād35.5859051.52160
Jangal Lāylī36.1236052.25960
Jānkhowdī30.2599053.17000
Jannat Ābād35.8289061.03890
Jān Moḩammad Khānī34.7862051.32910
Jargalān38.0075056.86360
Jarkān31.4360051.86800
Jasteh Garūn34.0430055.16180
Javādābād33.4409052.71640
Javād Nīkū29.4705060.85010
Javāher Cheshmeh35.7152052.27030
Jāz27.6134058.63570
Jāzmūrīān27.4886058.53780
Ja‘farābād29.3068054.30700
Ja‘fareh Sarā37.1162049.18240
Ja‘farī33.6671056.30430
Ja‘far Khān36.3429055.16310
Ja‘far Khānī35.5620051.98130
Jekūrak28.3124058.07690
Jelowgīr33.2099050.69410
Jezūzan33.5153050.64330
Jīmeh31.4582050.09130
Jīmīlī29.8167060.83330
Jīrestān37.7023057.90920
Jjen Darreh34.1204046.64540
Jolgeh38.0199055.38850
Jolgeh-ye Shīr36.2000048.88330
Jolgeh-ye Tīg Saḩar28.4759059.08940
Jowkhāneh30.7960050.94160
Jowlān36.5046050.97140
Jowzār33.1082046.62570
Jowzārak35.9446050.88360
Jow ‘Abbāsī31.6855051.96890
Jūb-e Khoram33.7833046.38330
Jūjār35.7896051.16560
Jūq-e Now30.2734053.18990
Jūqan28.0547058.58310
Jūrkā Sar36.9850050.15800
Kabūdvāl36.8723054.88720
Kachkāl36.5557060.90710
Kadīsh-e Pā’īn34.2572051.41560
Kad Basteh31.8789049.64410
Kāfar Neshīn35.8937052.20240
Kafe-ye Gowr Kharbārī32.4797056.41790
Kafeh-ye Fatḩābād28.1851054.07990
Kafeh-ye Gombān29.7833053.48330
Kafeh-ye Nūkan28.9825055.86530
Kafeh Dahaneh-ye Chahār Rāh29.9753053.79780
Kafeh Dehshīr31.2818053.41160
Kafeh Rasāqī29.3981054.31320
Kāfer Qalā35.7910052.41150
Kaffeh-ye Āhū Barreh30.6908055.35930
Kaffeh-ye Daq32.3167057.66670
Kaffeh-ye Ḩeydarābād31.2079054.99460
Kaffeh-ye Howẕ-e Valī32.7147054.51940
Kaffeh-ye Kapū32.6263054.48320
Kaffeh-ye Kapūr32.6572054.51860
Kaffeh-ye Kāzeh30.7103055.25840
Kaffeh-ye Kāzeh Ānār30.8034055.25970
Kaffeh-ye Māfūn29.0863055.80640
Kaffeh-ye Mahdīābād31.2712054.99980
Kaffeh-ye Mūr28.8686055.31330
Kaffeh-ye Nāder32.5667057.68330
Kaffeh-ye Namak30.3787054.31620
Kaffeh-ye Namakzār30.8220055.43500
Kaffeh-ye Namak Khīrābād29.2920055.50820
Kaffeh-ye Qaţrūyeh28.9215055.16200
Kaffeh-ye Rostamī30.2622053.71000
Kaffeh-ye Shakh Chāh Now35.7111054.25140
Kaffeh Shahdān30.1042052.82400
Kafī-ye Chāh Palang32.8946054.37140
Kafī-ye Ḩowẕ-e Valī32.6782054.41570
Kafī-ye Sīneh Sardar32.8717055.03970
Kafī Chāh-e Palang32.8709054.53870
Kafī Ney Bāz32.5549055.03760
Kafī Owlūkhū29.3234058.14880
Kafī Sam Gūrekharī33.7742056.50940
Kafī Sīneh Alam33.8689056.66130
Kafī Sīneh Sardar32.9019055.10920
Kaftārī28.1846058.13630
Kaftār Kūh34.1426057.74240
Kāghaz Kanān37.3742048.00560
Kāhgān35.2188054.85220
Kahūrestān27.2445055.48990
Kahūr Nāz Khātūn27.6781058.59610
Kāhvān35.2687054.85410
Kākān30.6141051.80970
Kākū Moḩammad27.3334054.38750
Kal-e Balkū30.9278051.63450
Kal-e Bāzgūn30.7922053.02760
Kal-e Chāh30.9145056.93970
Kāl-e Chāh Naqreh33.3452058.05050
Kāl-e Dahaneh Ţāqī34.8917057.52990
Kāl-e Dahan Sam34.7514060.47250
Kāl-e Namkazar33.4795058.40450
Kāl-e Now36.6813054.15510
Kal-e Robāţ33.4296058.13550
Kal-e Shīr Gūsh30.4100051.70190
Kāl-e Shūr33.0481056.06060
Kāl-e Zard33.2276058.13220
Kāl-e Zarī Chāh33.4310058.47870
Kalāb32.4380049.67530
Kalafseh35.9204052.47080
Kalak Zeyī25.9515060.50960
Kalāt36.7556060.01830
Kalāt-e Sheykh36.0047055.96350
Kalāteh-ye Boqrūn34.9455057.68370
Kalāteh-ye Gholām35.4626060.46170
Kalāteh-ye Ḩājjī Moḩammad Khān37.8849056.78010
Kalāteh-ye Ḩasan32.4558058.80640
Kalāteh-ye Karbalā’ī ‘Abbās32.3282058.82160
Kalāteh-ye Khodābakhsh37.8700056.81680
Kalāteh-ye Mīrzā ‘Avaẕ34.0771055.04400
Kalāteh-ye Morād37.8403056.79510
Kalāteh-ye Shūr37.5041059.16470
Kalāteh-ye Vās̄eqī33.4478060.11080
Kalāteh-ye ‘Abd ol Karīm35.4937054.79960
Kalāteh-ye ‘Alījān35.4577060.48210
Kalāt Hādī35.2597054.73240
Kalā Par Sīāh31.8677049.70150
Kalegān26.7564061.55610
Kaleh Gū28.0538058.73930
Kaleh Sar Bareh36.9212049.94700
Kalītū28.1592058.77620
Kalīvar30.6588051.84750
Kalkasūrak28.0639057.68720
Kalleh31.3729050.18830
Kalleh Bagā26.4607059.47220
Kalūk31.4344053.62500
Kalūt32.9984053.26990
Kalūt-e Archnūn31.0848054.15420
Kalūt-e Band-e Naşr32.2906054.76670
Kalūt-e Domb Chāh31.6062054.97570
Kalūt-e Do Chāhī31.1140054.09050
Kalūt-e Kalāgh Zīrī35.4699056.72890
Kalūt-e Kāl Darvāzak32.9349054.72630
Kalūt-e Kāl Malakī32.3216054.78230
Kalūt-e Kesī Dūnī31.1649054.36580
Kalūt-e Khormā’ī33.9767056.66100
Kalūt-e Namak32.7227054.43850
Kalūt-e Sharkāneh30.5849056.53870
Kalūt-e Talkhūk32.2695054.79760
Kalūt-e Talkh Āv32.2819054.76890
Kalūt-e Zard32.2768054.82930
Kalūt-e Zīr-e Kūh-e Pūsīdeh32.1359054.88430
Kalūt-e Zīr Av Ja‘far31.0709054.00820
Kalūthā-ye Germez31.1215057.25110
Kalūthā-ye Posht Godār-e Namakī33.1328056.23220
Kalūt Chāh Bādām33.9645052.33310
Kalūt Chāh Ḩasaneh33.8801052.47180
Kalūt Chāh Rowshan33.9033052.47190
Kalūt Chāh Sangū33.8913052.49060
Kalūt Chāh Shūrū31.1726055.01180
Kalūt Karcheh33.9925052.00000
Kalūt Khashū31.3364055.28200
Kalūt Khowshū31.3748055.19740
Kalūt Kondeh Eskandar33.8806052.42910
Kalūt Mahdīābād Bon Darūn31.4343055.15720
Kalūt Mazra‘eh-ye Chī33.8857052.44570
Kalūt Nargesī33.9780052.45940
Kalūt Sar Khowvī31.2502055.26790
Kalūt Seh Kareh31.3340055.39880
Kalū Bavakī27.5279055.63270
Kalū Gāv33.0732058.27160
Kal Kajborow28.0768057.70260
Kal Karīmī28.0948058.14380
Kāl Mandalī33.6279054.85660
Kal Sarā36.0119053.00470
Kamālābād31.9466051.19130
1 2


Reviews


The post has not yet been commented. Be the first
Iran
Formal nameIslamic Republic of Iran
LanguageFarsi
Population71.208.000
Lifespan72 years
ISO Code, 2-letterIR
ISO Code, 3-letterIRN
ISO code, numerical364
Internet TLD.IR
GentilicioIranian
CurrencyIranian rial (IRR). Name of fraction: [dinar] (IR1)
Telephone prefix+98
ISO country name follows UN designation (common name: "Iran")
En.infodesti.com, 2014-2018© ()
Contact:
Designed by: En.infodesti.com | Policies | Admin